Διαγωνισμός

ΓΡΑΦΕΙΑ - ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τίτλος - Περιγραφή:
ΓΡΑΦΕΙΑ - ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
12/12/2019 14:00
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
12/12/2019 14:00
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
20/12/2019 12:30
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
209
Έτος Διαγωνισμού:
2019
ΚΑΕ:
-
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
-
Αριθμός Απόφασης:
-
Τμήμα:
-

Παρατηρήσεις

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

 

 1.  Ανάλογα με το είδος της παραγγελίας, η παράδοση θα γίνεται εργάσιμες ημέρες από 08:00-14:00 στις αντίστοιχες αποθήκες (Υλικού-Τροφίμων-Φαρμάκων) και η παραλαβή θα γίνεται από τους αρμόδιους υπάλληλους.
 2. Για κάθε προσφερόμενο είδος θα αναγράφεται υποχρεωτικά ο κωδικός τιμολόγησης της εταιρίας σας.
 3. Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν τη προβλεπόμενη σήμανση CE.
 4. Για κάθε προσφερόμενο είδος να αναφέρετε τους κωδικούς ΕΚΕΒΥΛ, ΕΚΑΠΤΥ, GMDN και CPV.
 5. Παρακαλούμε να προσαρμόσετε τις τιμές σας σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Τιμών της Ε.Π.Υ. (εφ’ όσον υπάρχει αντιστοίχιση), τις οποίες δεν μπορεί να υπερβαίνει επί ποινή αποκλεισμού. Σε περίπτωση που το είδος δεν ταυτοποιείται στο Παρατηρητήριο Τιμών, πρέπει να υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση επί ποινή αποκλεισμού.
 6. Επί ποινή απόρριψης η προμηθεύτρια εταιρεία να διαθέτει άρτια εκπαιδευμένο/πιστοποιημένο απο την κατασκευάστρια εταιρεία ( πιστοποίηση έως 2 προηγούμενα έτη) για την ασφαλέστερη καθοδήγηση/παρουσίαση των ζητούμενων ειδών στους χρήστες καθώς και για την υποστήριξη αυτών στα χειρουργεία του νοσοκομείου πάντα μετά απο έγκριση του Δ.Σ και εξουσιοδοτημένη τεχνική υποστήριξη για πιθανό απαραίτητο συνοδό εξοπλισμό.
 7. Επί ποινή απόρριψης η προμηθεύτρια εταιρεία σε περίπτωση που είναι διαφορετική απο την κατασκευάστρια να είναι εξουσιοδοτημένη απο την κατασκευάστρια για την αποκλειστική διακίνηση των προϊόντων της στα Ελληνικά Δημόσια ή ιδιωτικά Νοσοκομεία ώστε να διασφαλίζεται η ορθή/έγκαιρη προμήθεια των προϊόντων στο νοσοκομείο, η οποία θα γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, καθώς και τήρηση όλων των διαδικασιών ιχνηλασιμότητας σε πιθανή ανάκληση/απόσυρση προϊόντος ή μετά από την συμπλήρωση της "κάρτας Αναφοράς Περιστατικών Χρηστών Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων(λευκή κάρτα" απο τον χρήστη. Για οποιοδήποτε θέμα που τυχόν προκύψει και δεν αναφέρεται παραπάνω, ισχύουν οι διατάξεις των Ν.3329/2005, Ν.3580/2007, Ν.4412/2016 με τις εκάστοτε τροποποιήσεις.
 8. Στην προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται ο αριθμός διαγωνισμού και το ελάχιστο χρονικό διάστημα παράδοσης τους από την ημέρα λήψης της παραγγελίας.
 9. Η ισχύς της προσφοράς παρακαλούμε να είναι τουλάχιστον ΤΡΙΜΗΝΗΣ (3 μήνες) διάρκειας.
 10. Η προσφορά σας θα είναι αποδεκτή, εφόσον πραγματοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο μέσω της πλατφόρμας iSupplies. Σε περίπτωση που υπάρχει πρόβλημα, ενημερώστε μας έγκαιρα, όσο είναι ενεργός ο διαγωνισμός, για να δοθεί παράταση.
 11. Οι εταιρείες θα πρέπει να συνυποβάλλουν μαζί με την προσφορά και τα πιστοποιητικά σήμανσης CE, ISO 9001, ISO 13485 και ΚΥΑ 1348 στην πλατφόρμα iSupplies εφόσον απαιτούνται.
 12. Εφόσον ζητείται δείγμα, αυτό θα αποστέλλεται απευθείας στο Τμήμα που έχει αιτηθεί την προμήθεια. Διεύθυνση Νοσοκομείου: Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής, Πολύγυρος Χαλκιδικής, ΤΚ: 63100.
 13. Στην περίπτωση που το αίτημα ΣΥΝΟΛΙΚΑ ξεπερνά την αξία των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500€) χωρίς ΦΠΑ, παρακαλούμε όπως επισυνάπτετε στην πλατφόρμα iSupplies τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ και ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ)
 14. Κατά την πληρωμή, θα πρέπει να προσκομίζεται από τους προμηθευτές φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.
 15. Η προσφορά σας να κατατεθεί και σε συνημμένο αρχείο. Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Θα λαμβάνεται υπόψη ΜΟΝΟ η τιμή που έχει καταχωρηθεί στο σύστημα.

Διευκρινίσεις

13/12/2019 11:32

Επισημαίνεται ότι η παρούσα έρευνα αγοράς διενεργείται για υλοποίηση προμηθειών εντός έτους 2020, οπότε ζητείται και οι ανάλογες προσφορές να είναι τουλάχιστον τετράμηνης διάρκειας.

Υπό Προμήθεια Είδη