Διαγωνισμός

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΝΤΙΩΝ

Τίτλος - Περιγραφή:
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΝΤΙΩΝ
Φορέας:
Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
03/08/2020 09:00
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
03/08/2020 09:00
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
04/08/2020 12:00
Τόπος Διενέργειας:
Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής
Προϋπολογισμός:
-
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
505
Έτος Διαγωνισμού:
2020
ΚΑΕ:
1311
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
-
Αριθμός Απόφασης:
8η/24-07-2020
Τμήμα:
Διαχείριση-Υγειονομικό υλικό

Παρατηρήσεις

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
 

 1.  Ανάλογα με το είδος της παραγγελίας, η παράδοση θα γίνεται εργάσιμες ημέρες από 08:00-14:00 στις αντίστοιχες αποθήκες Υλικού και η παραλαβή θα γίνεται από τους αρμόδιους υπάλληλους.
 2. Τα ζητούμενα υλικά είναι άμεσης προτεραιότητας κάλυψης αυξημένων αναγκών τμημάτων του Νοσοκομείου Για οποιαδήποτε διευκρίνηση οι προμηθευτές μπορούν να απευθύνονται στο τηλ 2371350362 ( Διαχείριση Υλικού ). Παρακαλούμε στην προσφορά σας σε είδη όπου ζητήται συγκεκριμένος τύπος να δίνεται τιμή για το ζητούμενο υλικό. Σε περίπτωση που δοθεί προσφορά για άλλο συναφές είδος με το ζητούμενο η προσφορά θα απορρίπτεται για λόγους διαφάνειας.
 3. Για κάθε προσφερόμενο είδος θα αναγράφεται υποχρεωτικά ο κωδικός τιμολόγησης της εταιρίας σας.
 4. Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν τη προβλεπόμενη σήμανση CE.
 5. Για κάθε προσφερόμενο είδος να αναφέρετε τους κωδικούς ΕΚΕΒΥΛ, ΕΚΑΠΤΥ, GMDN και CPV ( εφόσον υπάρχουν ).
 6. Παρακαλούμε να προσαρμόσετε τις τιμές σας σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Τιμών της Ε.Π.Υ. (εφ’ όσον υπάρχει αντιστοίχιση), τις οποίες δεν μπορεί να υπερβαίνει επί ποινή αποκλεισμού. Σε περίπτωση που το είδος δεν ταυτοποιείται στο Παρατηρητήριο Τιμών, πρέπει να υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση επί ποινή αποκλεισμού.
 7. Στην προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται ο αριθμός διαγωνισμού και το ελάχιστο χρονικό διάστημα παράδοσης τους από την ημέρα λήψης της παραγγελίας.
 8. Η ισχύς της προσφοράς παρακαλούμε να είναι τουλάχιστον ΤΡΙΜΗΝΗΣ (3 μήνες) διάρκειας.
 9. Η προσφορά σας θα είναι αποδεκτή, εφόσον πραγματοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο μέσω της πλατφόρμας iSupplies. Σε περίπτωση που υπάρχει πρόβλημα, ενημερώστε μας έγκαιρα, όσο είναι ενεργός ο διαγωνισμός, για να δοθεί παράταση.
 10. Οι εταιρείες θα πρέπει να συνυποβάλλουν μαζί με την προσφορά και τα πιστοποιητικά σήμανσης CE, ISO 9001, ISO 13485 και ΚΥΑ 1348 στην πλατφόρμα iSupplies εφόσον απαιτούνται.
 11. Εφόσον ζητείται δείγμα, αυτό θα αποστέλλεται απευθείας στο Τμήμα που έχει αιτηθεί την προμήθεια. Διεύθυνση Νοσοκομείου: Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής, Πολύγυρος Χαλκιδικής, ΤΚ: 63100.
 12. Ο Προμηθευτής με την συμμετοχή του δηλώνει οτι εγγυάται την εκτέλεση της υπό ανάθεση προμήθειας και επιβαρύνεται με τις ενδεχόμενες κυρώσεις ή εκπτώσεις σε περίπτωση μη παράδοσης των υλικών.
  Η προμήθεια των ειδών που δεν εκτελεί η εταιρεία, στην οποία έγινε η αρχική κατακύρωση θα γίνεται από τον επόμενο μειοδότη της έρευνας και την διαφορά της τιμής που προκύπτει θα την επιβαρύνεται η εταιρεία στην οποία έγινε αρχικά η κατακύρωση / ανάθεση.Επίσης σε περίπτωση που αποσταλούν διαφορετικά είδη απο τα ζητούμενα ή αξιολογηθεί οτι η ποιότητα τους είναι προβληματική αυτά θα επιστρέφονται κατόπιν συνενοήσεως με τον προμηθευτή και την επιτροπή αξιολόγησης.
 13. Στην περίπτωση που το αίτημα ΣΥΝΟΛΙΚΑ ξεπερνά την αξία των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500€) χωρίς ΦΠΑ, παρακαλούμε όπως επισυνάπτετε στην πλατφόρμα iSupplies τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ και ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ).
 14. Κατά την πληρωμή, θα πρέπει να προσκομίζεται από τους προμηθευτές φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.
   προσφορά σας να κατατεθεί και σε συνημμένο αρχείο. Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Θα λαμβάνεται υπόψη ΜΟΝΟ η τιμή που έχει καταχωρηθεί στο σύστημα.
 15. Σε περίπτωση όπου ζητήται υποβολή φωτογραφικού υλικού ή prospectus γίνονται αποδεκτά ηλεκτρονικά αρχεία τύπων :  [  .pdf  ]  -  [  .doc   ]   -   [ jpg  ].Τα ονόματα των ηλεκτρονικών αρχείων να σχετίζονται με το περιεχόμενό τους.Το κάθε προσφερόμενο είδος θα συνοδεύεται με ηλεκτρονικό έντυπο των τεχνικών προδιαγραφών του κατασκευαστή.

Υπό Προμήθεια Είδη